logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

Zasady rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych 2020

Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów (maksymalnie 200)

100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

                 (zawarta w zaświadczeniu o wynikach egzaminu).

100 pkt. - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły

SCHEMAT PODZIAŁU PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO LICEUM

KRYTERIA:

ŚWIADECTWO (motywacyjny charakter do zdobywania wiedzy i aktywności przez cały etap edukacyjny)

 • Aktywność na rzecz innych ludzi                                              - 3 pkt.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem      - 7 pkt.
 • Szczególne osiągnięcia                                                          - 18 pkt.
 • Wynik z języka polskiego                                                       - 18 pkt.
 • Wynik z matematyki                                                             - 18 pkt.
 • Wynik z I przedmiotu                                                            - 18 pkt.
 • Wynik z II przedmiotu                                                           - 18 pkt.

                                                                                                     max 100 pkt

 

OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

 • ocena celująca             – 18 pkt.
 • ocena bardzo dobra      – 17 pkt.
 • ocena dobra                – 14 pkt.
 • ocena dostateczna         – 8 pkt.
 • ocena dopuszczająca     – 2 pkt.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu)

       wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35,
 • matematyki mnoży się przez 0,35,
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. WADOWITY W WADOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1) od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

     Składanie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)  od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15:00

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

3)  od 31 lipca 2020 r. (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje .

4)  12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 10:00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5) od 13 sierpnia  2020 r. (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata podjęcia nauki w Liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

6) 19 sierpnia 2020 r. (środa) do godz. 14:00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną isty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.